Dom på livstid

Fra 2020 til 2022 blev 28 personer i Danmark således idømt lovens strengeste straf, viser de nyeste tal for Danmarks Statistik.

Alene i 2022 blev 16 personer idømt livstid

I hele den forudgående periode – tallene går tilbage til 2007 – blev sammenlagt 24 personer idømt livstid. Der findes endnu ingen foreløbige tal for 2023, men Kristeligt Dagblads optælling af omtalte sager i medierne viser, at der i år indtil nu er blevet uddelt mindst 12 livstidsdomme.

Dommene i de senere år dækker blandt andet over drab på ekskoner og ekskærester, rovmord samt landsforræderi og terrorisme.

Størstedelen er dog gået til medlemmer af rockerklubber især indvandrerbander for drab og drabsforsøg

Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Bander, Krig / Sikkerhed, seneste

3.verdens sexarbejdere

Den afrikanske eller asiatiske sexarbejder i Europa eller Mellemøsten

lille uddrag af interview med Sine Plambech: antropolog   seniorforsker ved DIIS

Sexarbejderen har, som Sine Plambech formulerer det, typisk kun en lille scene med meget få valg at gøre godt med i sit liv. Familien har ikke råd til, at kvinderne tager en uddannelse, og mange af dem har tidligt fået børn med mænd, der så alligevel ikke kan forsørge dem.

Sine Plambech: ”I det univers er sex så den vare, de har at sælge. På den måde sikrer de penge til familien. Både til deres gamle forældre, søskende og de børn, de muligvis må efterlade i landsbyen. For det er altid deres førsteprioritet: børnenes fremtid. Og derfor kan der for eksempel sidde en thailandsk kvinde alene i et bordel i en skov i Nordjylland, for det er hendes mulighed for at sende penge hjem og på den måde sikre børnenes skolegang eller den syge forælders medicin. Mange steder bliver de her kvinder derfor set på som modige helte i den landsby, de kommer fra.”

Bjørg Tulinius : Hvad sexarbejdere har lært hende om næstekærlighed og selvopofrelse. Kristeligt Dagblad 24.11.23

Bog   Sine Plambech: Global sex. Hvad sex-arbejdere ved om kærlighed og kapitalisme.Hans Reitzel Forlag 17.11.23

Udgivet i Afrikanere, Arbejde, Migranter, seneste, Sexhandel / Menneskehandel

Krænkesamlere på universitetet

Universitetet skal være et sted for kritisk tænkning

Professor i psykologi Svend  Brinkmann  : ”Oplevelsesamfundet er i sandhed rykket ind på universitetet. Og hvordan skal man kunne undervise i racismens historie, hvis det krænker folks følelser at få at vide, at racisme har eksisteret?

Det er helt paradoksalt, at de studerende, der er så følsomme overfor racisme, at de udvandrer, når et bestemt ord bruges i dets historiske sammenhæng, risikerer at vanskeliggøre forståelsen af selv samme racisme.

Det går ikke at gøre universitetet til et ”safe space”, der beskytter subjektive oplevelser. I stedet skal det være et ”safe space” for frie videnskabelige undersøgelser og kritisk tænkning.”

citeret i Kristeligt Dagblad 24.11.23 efter Brinkmanns opslag på Facebook

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Filosofi/ Etik, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, Race, seneste

Udenlandske arbejdere snydes

Tørre tæsk, returkommission og dokumentfalsk

Ifølge 3 F’s byggegruppe er der mange udfordringer med at sikre ordentlige vilkår for udenlandske arbejdere. Blandt andet er fænomenet konkurskarruseller udbredt. I en ”konkurskarrusel” fortsætter virksomhedsejeren aktiviteterne i et nyt selskab efter en konkurs og efterlader store ubetalte regninger til blandt andet de tidligere ansatte.

”Det er en model, som mange fuskervirksomheder bruger for at slippe for at betale, når de underbetaler Vores udenlandske kolleger”, siger Palle Bisgaard, næstformand i 3 Fs byggegruppe.

 Ifølge Palle Bisgaard oplever 3 F i det hele taget en stærk forråelse af vilkårene for udenlandske arbejdere, hvor der også sker en stigning i sager, hvor der indgår direkte kriminelle forhold. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arbejde, Politik / Lovgivning, seneste

Global mobilitet og lov

 Professor Thomas Gammeltoft-Hansen står i spidsen for sit eget forskningscenter, der opbygger et helt nyt forskningsfelt

https://mobilitylaw.ku.dk/people/

Forskningen på Center for Global Mobility Law er delt op i tre hovedproblemstillinger. Her forklarer Thomas Gammeltoft-Hansen de tre:

1) Den første problemstilling drejer sig om den komparative analyse af regionale regler for fri bevægelighed og mobilitet ved at se på deres variationer og sammenhænge, og hvordan de systemer spiller sammen med tværgående regelsæt om fx skibs- og flytrafik.

”Vi ved relativt lidt om, hvordan disse regler fungerer i fx udviklingslande, og hvordan forskellige regionale systemer påvirker hinanden.”

Eksempelvis kan EUs aftaler med lande i Vestafrika om at styrke grænsekontrollen og mindske migrationen til Europa påvirke interne regler og muligheder for mobilitet i regionen. Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Gammeltoft-Hansen;Thomas, Migranter, Politik / Lovgivning, seneste

Udlændinge camperer på torv i København

Kirke ønsker at danskere skal betale for østeuropæiske hjemløse, der i årevis har camperet hos Mariakirken  midt på Vesterbro

af Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

Danskere og herboende udlændinge, der arbejder betaler skat. Af disse skattepenge går en del til underhold af danskere og indvandrere/flygtninge og deres efterkommere som ikke arbejder. Yderligere portioner af indbetalt skat sendes til udlandet som udviklingshjælp og nødhjælp.

Er det kommunens opgave sørge for logi?

Nu ønsker en folkekirke på Vesterbro i København at “få kommunen til at afsætte penge til næste års budgetforhandlinger til at gøre forholdene på Maria Kirkeplads bedre for hjemløse immigranter “. Den skatteunderstøttede folkekirke, her Mariakirken, ønsker altså at skatteyderne yderligere skal betale for hjemløse ikke-danskere uden opholdstilladelse. Der er tale om migranter, der ikke besidder salgbare kvalifikationer til arbejdsmarkedet, og som jævnligt generer de omkringboende almindelige danskere. “Kommunen har ikke sikret de hjemløse et andet sted at sove eller et sted at opbevare deres ejendele”, citerer Kristeligt Dagblad kirkens pressemeddelelse (07.11.2023).  Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Migranter, Politik / Lovgivning, Rumænere/romaer, seneste

Folketinget

16.nov. 2023  kl.  11:30: Åbent samråd om sikkerhed i Gellerupparken*

Folketingets Retsudvalg har justitsminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd. Udvalget har bedt ministeren om at redegøre for hvorfor politiet og brandvæsenet vurderer, at det ikke er sikkert nok for brandvæsenet at rykke ind i Gellerupparken*, og om der er områder i Danmark, hvor politiet ikke længere føler sig i stand til at håndhæve loven.

* et multi-etnisk område, red.

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, Krig / Sikkerhed, Politik / Lovgivning, seneste

Palæstinenseres manglende selvkritik

“De palæstinensiske intellektuelle i Vesten afviser at svare på kritiske spørgsmål om den palæstinensiske terror ( …)  Her på Weekendavisen har vi haft samme erfaringer; palæstinensere nægter at stille op eller trækker sig pludselig fra et næsten færdigt interview, fordi kritiske spørgsmål overhovedet stilles, og fordi disse spørgsmål opfattes som en forlængelse af den undertrykkelse, palæstinenserne lider under – også i Vesten. Det siger sig selv, at der i Gaza og på Vestbredden er både censur, stærk selvcensur og udbredt social kontrol. Den er åbenbart lige så stærk i USA, Europa – og Danmark.

Disse uger understreger den større, deprimerende indsigt, at integrationen for palæstinensere og deres efterkommere er slået sørgeligt fejl. Et indadvendt parallelsamfund med dyb mistro mod den offentlighed og de institutioner, der bærer de vestlige samfunds værdier. Til gengæld har den besynderlige og i grunden helt ulogiske integration med venstrefløjens mest progressive kræfter været en stor succes.” Læs resten

Udgivet i Arabere, Flygtninge, Psykologi, seneste

Forventning til børns uddannelse

56 procent af forældre med minoritetsbaggrund forventer, at deres barn får en lang videregående uddannelse, det gælder 17 procent med majoritetsbaggrund

Akademikere ønsker ikke, at deres børn bliver håndværkere.
Kun en procent af højtuddannede ønsker, at deres børn får en erhvervsuddannelse, viser undersøgelse blandt danske småbørnsforældre.

Tallene fremgår af en ny undersøgelse af læringsmiljøer i danske småbørnsfamilier fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond.

Undersøgelsen har på baggrund af spørgeskemaer til 1745 familier kortlagt, hvordan forældre med børn i alderen to til syv år er sammen med deres børn. Konklusionen er, at danske småbørnsfamilier er meget engagerede i deres børns hverdag, men at der samtidig er sociale forskelle. De højtuddannede forældre læser mere højt for deres børn, og deres børn tilbringer mindre tid med en skærm end børn af ufaglærte. Samtidig har de højtuddannede ofte klare forventninger til deres børns valg af uddannelse.  Læs resten

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Uddannelse

Muslimsk dominanskultur

af Kirsten Damgaard,  kulturpsykolog

Der er tilføjet et nyt begreb i det danske retsvæsen, nemlig  “ydmygelsesvold”. Det handler ofte om at en gruppe unge mænd med baggrund i stormellemøsten udser sig et etnisk dansk offer (eller en sort person) og ydmyger vedkommende fx ved at tvinge personen til at fremvise kønsorganer, få noget stukket op i anus, blive urineret eller spyttet på og lignende afstumpede aktiviteter. Det hele bliver så filmet og lagt op på sociale medier, hvorved ydmygelsen skal gøres større og vare længere.

Ydmygelsesvold er en udløber af et andet begreb “dominans adfærd” , som især skolelærere, politibetjente og pædagoger stifter bekendtskab med i deres arbejde med etniske minoriteter med muslimsk baggrund. Tænk på udøvelsen af social kontrol over unge piger og kvinder. Tænk på bander der kræver beskyttelsespenge og særlige rettigheder i boligområder. Tænk på at de fleste muslimer har svært ved at operere med begreber som tolerance og kompromis i det praktiske liv. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Damgaard, Kirsten, Psykologi, seneste