Gruppevoldtægt

Ikke etnisk danskere er overrepræsenterede i de sidste ti års registrering af gruppevoldtægter

Ud af 89 dømte var de 59 registreret som danskere

8 af de 59 dømte danskere havde dog fået deres danske statsborgerskab foræret af Folketinget.

Det drejer sig om tre tidlige statsløse, to tidligere afghanske statsborgere, en tidligere somalier, en tidligere tyrker og en tidligere iraker, som dermed ikke kunne udvises efter endt strafafsoning.

Otte udenlandske voldtægtsforbrydere slap for udvisning Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Psykologi, seneste, Statistik, Terror

EU og asylpolitik

Libe-udvalget skal holde øje med respekten for de individuelle rettigheder i EU.

Høring i parlamentet 12.01.22 hvor Tesfaye skal forsvare dansk politik med at søge at sende udviste fanger til Kosovo og oprette et asyl-ansøgningscenter i Afrika, foruden inddragelse af opholdstilladelser til syrere fra området omkring Damaskus handler om “hvor langt det enkelte EU-land kan stramme asylpolitikken uden at komme i karambolage med både internationale menneskerettighedskonventioner såvel som forpligtelserne over for andre EU-lande.

Kritikken af Danmark kommer især fra EU-Parlamentet, men i Det Europæiske Råd, hvor regeringerne sidder, er der mange, der støtter den danske linje,” siger Christel Schaldemose (S).

I både Holland og Tyskland har domstole omstødt afgørelser om at sende syriske flygtninge tilbage til Danmark i henhold til EU-reglerne i den såkaldte Dublin-forordning, der fastslår, at flygtninge ikke kan søge asyl i mere end ét EU-land. I Holland skal landets højesteret tage stilling til en sådan sag (…)”. Læs resten

Udgivet i Flygtninge, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste, syrere

Klanen contra det rationelle

Psykolog Steven Pinker er blevet opfordret af sin forlagsredaktør til at omforme sine tanker om rationalitet til bogform. Han  undersøger bl.a. hvorfor mange  mennesker henholder sig til kvaksalveri, overtro og konspirationsteorier.

»Jeg definerer  det [rationalitet] som viden til at opnå et mål. At udtrykke sande udsagn er ikke en definition på rationalitet. Der skal være et formål med at udlede dem,« siger Pinker til Weekendavisen.
“Det kan også kaldes for cancel culture, når folk bringes til tavshed eller straffes for upopulære holdninger” siger Pinker

Pinker påpeger selv, at en indskrænket form for ytringsfrihed ikke alene er en trussel mod et pluralistisk demokrati, men mod de mekanismer, man benytter sig af for at udlede rationelle konklusioner.

»Mange betragter den moral, deres stamme bekender sig til, som noget ophøjet. De tror, at den alliance, sekt eller profession, de tilhører, er vis og retfærdig, og at rivaliserende grupper er tåbelige og onde. Alle er modtagelige over for disse fordomme. Læs resten

Udgivet i Pinker, Psykologi, seneste

Status på integration

Det er danskerne der er mest inkluderende overfor andre kulturer

Det er især kvinder fra MENAPT-landene (Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet), der er opvokset i Danmark, som ønsker religiøse særhensyn i det offentlige.

For disse kvinder gælder det at:

56 procent er enige i, at offentligt ansatte skal have lov til at bede i arbejdstiden.

79 procent er enige i, at offentlige institutioner skal acceptere forskellige religiøse spiseregler i madordninger, for eksempel på plejehjem, i dagsinstitutioner og skolekantiner.

41 procent er enige i, at arbejdsløse skal kunne afvise et tilbud om job ud fra egen religiøs overbevisning, uden at det har konsekvenser for dem Læs resten

Udgivet i Køn, Psykologi, Religion / Ideologi, seneste

Crack crime og multi kulti i Paris

Narkomanerne er illegale indvandrere

Pusherne er fra Senegal

Pariserne får problemet 

Myndighederne i Paris flytter jævnligt flere hundrede narkomaner rundt i storbyen for at slippe af med dem. Ved den seneste lejr har politichefen bygget en mur for at holde dem inde i storbyen.

»I lejren bor der både mindreårige og gravide kvinder, ” siger Stéphanie Benoist

“De er aggressive og stjæler overalt, hvor de kan komme afsted med det, siger Stéphanie Benoist, der er medstifter af gruppen 93 Anti-Crack: »Det passer politikerne godt, at 80 pct. er hjemløse, illegale indvandrere og ikke franske statsborgere. Så er det ligegyldigt, om de lever eller dør. De eksisterer ikke.« Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Frankrig, Migranter, seneste

Marokkanske kriminelle “søger” asyl

Især kriminelle marokkanske drenge og unge mænd søger til Danmark.Her får de gratis kost, logi plus lommepenge på et asylcenter, mens de stjæler og begår anden kriminalitet i samfundet

“Alene i femårsperioden fra 2016 og til og med 2020 har ikke færre end 5.855 asylansøgere og afviste asylansøgere været trukket gennem retssystemet for overtrædelser af straffeloven. Blandt dem har kriminaliteten været så grov, at ikke færre end 883 af dem er blevet idømt ubetingede fængselsstraffe.”

De opdages selvfølgelig  får generelt afslag på asyl Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Arabere, seneste

Europarådets menneskerettighedsdomstol

Skal national lov trumfe menneskerettighedsdomstolen?

Flere af de 47 medlemslande forsøger at begrænse Strasbourg-domstolens indflydelse

Danmark har inkorporeret Menneskerettighedskonventionen i vores nationale lovgivning

“Domstolen, der blev grundlagt i 1959 for at håndhæve Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, har de seneste år været genstand for tilbagevendende kritik fra medlemslandene. Kritikken går blandt andet på, at domstolen går for tæt på nationalstaterne, og at dommerne tolker konventionen så bredt, at de i praksis har udvidet dens rækkevidde og skabt en helt ny retstilstand. Det gælder ikke mindst på udlændingeområdet, hvor de såkaldt »dynamiske fortolkninger« – særligt i forhold til udvisningssager og familiesammenføringer – er faldet mange medlemslande for brystet.”

Respublica anbefaler at læse hele artiklen.

kilde: Kasper Kloch : Storbritannien vil trodse Strasbourg. Weekendavisen 30.12.21

Udgivet i Krig / Sikkerhed, Menneskerettigheder, Politik / Lovgivning, seneste

Ekstra modersmålsundervisning

Dansk forsøg

Et nyt dansk studie peger dog på, at veltilrettelagt modersmålsundervisning – selv i et ret begrænset omfang – ser ud til at gøre en positiv forskel på etniske minoritetsbørns skolegang, blandt andet fordi det kan gøre dem bedre til at læse dansk. Studiet, der er publiceret af forskere på Aarhus Universitet, er et lodtrækningsforsøg. De undersøger en indsats, hvor elever i første klasse er blevet undervist i deres modersmål i tre lektioner om ugen over en periode på godt et halvt år. Tilgangen til undervisningen har været at se modersmålet som en ressource – modsat den måde, betegnelsen »tosprogede elever« ofte bruges negativt på, når man taler om problematiske skoler og klasser. Et element i under-visningen har været at inddrage elevernes forældre.

Underviserne har typisk selv etnisk minoritetsbaggrund, men er samtidig uddannede lærere.

Færre adfærdsmæssige problemer Læs resten

Udgivet i Liversage, Anika, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Autoritære individer

“Jeg mener principielt ikke, at folk, der støtter en autoritær styreform, hører hjemme i et demokratisk samfund. Den styreform er ikke forenelig med det åbne, liberale samfunds fundament. Selvfølgelig skal liberale samfund undervise i kritisk tænkning og opfordre folk til at tænke selvstændigt, men det er ikke uforeneligt med at oplyse borgerne om truslen mod de demokratiske værdier. Det er ikke indoktrinering, det er lederskab ” .

Citat af Hal Brands, professor i International politik ved John Hopkins School of Advanced International Studies.

kilde: Markus Giessing .Weekendavisen 30.dec. 2021

Udgivet i Civilsamfundet, Politik / Lovgivning, Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste

Kriminalitet i Sverige

Sverige ville officielt være mångkulturelt

Her er et klip fra  Gunnar Sandelin* , skribent på Det Goda Samhället.

https://detgodasamhallet.com/2021/12/23/gunnar-sandelin-polisen-1957-nu-far-det-vara-nog/

Brottsbekämpningen i 1950-talets etniskt homogena Sverige, skedde närmast i en samhällsidyll jämfört med den internationellt organiserade gängkriminalitet och slentrianmässiga våldsbrottslighet som är vardag i våra ”utanförskapsområden” runt 70 år senare.

1955 anmäldes enligt Brå** knappt 10 000 ”brott mot liv och hälsa” jämfört med drygt 90. 000 idag, varav de med dödlig utgång ökat från 59 fall till 433. Då ska man samtidigt ha i åtanke, att man idag kan rädda ojämförligt fler liv. Totalt anmäldes nästan 1,6 miljoner brott förra året jämfört med knappt 250 000 för 1955. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Statistik, Sverige