Terrorbekæmpelse

Antropolog Martine Zeuthen har sammen med andre udviklet en analysemodel for terrorbekæmpelse.En af vanskelighederne er at måle om det præventive arbejde hjælper.

Tidligere på året publicerede en kollega, Dr. James Khalil, og Matine Zeuthen deres konklusioner i en rapport for den engelske tænketank RUSI. Her diskuterer de design og evaluering af programmer, der har som formål at forebygge voldelig ekstremisme og de-radikalisering.

https:// rusi.org/ publication/ whitehallreports/ countering-violent-extremismand-risk-reduction-guide-programmedesign. Martine Zeuthen er antropolog, bosat i Kenya, hvor hun for tænketanken RUSI leder det EU-finansierede program Strengthening Resilience to Violence and Extremism (STRIVE) på Afrikas Horn.

I en kronik Kend din  terror eller hold dig væk i Udvikling nr.5  2016  bringer Zeuthen en opsummering af deres konklusioner og anbefalinger.

Fra denne kronik bringer vi et lille afsnit fra analysedelen, og anbefaler at læse hele rapporten.

AT FORSTÅ VOLDELIG EKSTREMISME

I en verden, hvor terrorisme fylder så meget i den offentlige debat og i vores bevidsthed, er det klart, at mange går og grubler over årsagen til, at nogle vælger at tage del i en så grusom form for vold. Det er meget begrænset, hvad der findes af empirisk materiale, som kan hjælpe os med at forstå terrorismen og volden bedre. Årsagen er naturligvis, at det er et særdeles vanskeligt felt at studere, samt at vores dataindsamlingsmetoder er udfordrede, ikke mindst fordi emnet er så sensitivt.

Hvis man måler ekstremisme, hvad måler man så egentlig? Hvordan identificerer man, hvem der er i risiko, og så videre? Ved at trække på vores praktiske erfaringer forsøger vi at bringe debatten et skridt fremad. Et meget vigtigt aspekt er naturligvis at forsøge at forstå, hvad der kan være med til at drive voldelig ekstremisme frem, samt at forstå den sammenhæng, volden udøves i.

Det er svært helt præcis at afgøre, hvad der gør en person villig til at bruge vold til at udtrykke hans eller hendes religiøse og politiske ideologi.

Derfor har vi i stedet foreslået at undersøge denne proces ved at indtænke følgende faktorer: Læs resten

Udgivet i seneste, Terror, Videnskabsteori

Metaplanet

http://www.garnisonskirken.dk/index.php?page=herrens-mark

“Herrens Mark” er et tidsskrift, som udgives af Garnisons sogns menighedsråd, og som redigeres af sognepræst Claus Oldenburg.  Temaerne er spændet mellem religion, politik, krig og marked. Tidsskrifterne uddeles til husstandene i Garnisons sogn, til dagspressen samt til en række offentlige myndigheder, styrelser og institutioner. Tidsskriftet kan i øvrigt rekvireres gratis på kirkekontoret – mod betaling af porto.

De udgivne numre kan ses som en bladrebog ved at klikke ovenfor

Herrens Mark – Nr. 9 – Viljens frihed

Herrens Mark – Nr. 8 – Åndsmagt
At være båret af Ånd lyder godt. Men megen magt i denne verden er netop Åndsbåren. For
vel har magten et fysisk udtryk, men den har unægtelig også en åndelig
dimension. Den kredser vi om i dette nummer af Herrens Mark.

Herrens Mark – Nr. 7 – Menneskerettigheder
Menneskerettighederne placerer sig et sted mellem religion og politik. Religion fordi de af mange
opleves som universelle og evigt gyldige, og de dermed får en guddommelig status. Politik fordi de af nok så mange opfattes som et moralsk-politisk instrument af juridisk karakter, og så bliver de meget jordnære. Emnet belyses ud fra historiske, juridiske, teologiske og antropologiske vinkler.

Herrens Mark -Nr. 6 – Ekstremisme
Begrebet ‘ekstremisme’ er i de sidste mange år af gode grunde blevet heftigt diskuteret og omtalt i medierne. Den måde, man bruger ordet på, synes at dække alt mellem fysisk vold og psykisk overophedning. I Herrens Mark nr. 6 har vi valgt at spørge en række fagfolk om, hvad begrebet måtte dække ud fra en strengt ‘faglig’ vinkel i håbet om at kunne give den offentlige debat et tilskud af almindelig nøgternhed. Hvad er ‘ekstremisme’ ud fra en politologisk, en psykiatrisk, en historisk, en teologisk og en juridisk vinkel? Læs resten

Udgivet i Litteratur, seneste

Polygami – muslimer med flere koner

En lille britisk undersøgelse  fra 2014 viser at en del muslimske kvinder lever i ægteskaber med 2-3-4 koner

“Ægteskab” er her ikke altid et officielt anerkendt ægteskab, men ofte et islamisk indgået ægteskab (nikah*) uden officiel registrering.

Det er værd at bemærke at Storbritannien mangler et centralt personregister. Så for at få fx gratis lægehjælp skal man selv registrere sig. Den manglende centrale registrering er bl.a. en af årsagerne til at mange migranter ønsker ophold i Storbritannien. Personen kan fx ikke så let findes og udvises, når opholdsgrundlaget ophører. Og det er lettere at lave andre fiflerier, der ikke følger reglerne.

Der findes også midlertidige islamiske ægteskaber (mut’a*) indgået mundtligt og privat.

I Danmark udførte religionsforsker ph.d. Tina Maegaard  undersøgelsen “At være muslimsk kvinde i Danmark”- baggrundsundersøgelse om muslimske kvinders ligestilling (2009) for Velfærdsministeriet (ved Maïa Consult), hvori det også fremgår at muslimske kvinder i Danmark, herunder konvertitter, accepterer polygame forhold, og at en del i praksis lever i forhold med én mand og flere kvinder. Rapporten har ikke nogen optælling eller konklusion på emnet, som egentlig ikke var en del af undersøgelses-grundlaget.Polygami kom alligevel til at indgå, fordi en del af de interviewede spontant begyndte at tale om oplevelser med flerkoneri. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Køn, seneste, Ægteskab / skilsmisse

Asyl-turisme

Irakere dropper asyl og vender hjem                                                       De får ikke nok i økonomiske ydelser, synes de.

Ifølge en talsmand for det irakiske udenrigsministerium venter i tusindvis af irakere på at få rejsepapirer, så de kan vende tilbage. Alene i november 2015 vendte knap 800 irakere hjem fra Europa. FN anslår, at cirka 80.000 irakere er rejst til Europa i 2015.

Kilde Washington Post.

Sidste år droppede 177 irakere deres asylansøgning i Sverige og rejste hjem. I år er det tal vokset til 2600 indtil okt. 2016.

Der er ikke tilsvarende tal for Danmark, men ifølge Dansk Flygtningehjælp rejste 8 irakere hjem 2015.

kilde http://denkorteavis.dk/2016/sudat-og-hans-familie-fra-irak-sagde-at-at-de-var-flygtninge-men-sa-blev-det-afsloret-at-de-kom-af-okonomiske-grunde/

Udgivet i Flygtninge, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Restgruppen – uddannelse og job

Restgruppen i SNÆVER forstand (Early School Leavers)               er 4,1 % i Danmark.

Andelen er mindst i Schweiz (2,4 %) efterfulgt af Norge (3,2 %)  og Holland (3,7 %).

Over tid har der ikke været væsentlige forskydninger landene i mellem, men de unge i Danmark blev forholdsvis hårdt ramt af den økonomiske krise, idet restgruppens stør- relse steg til et højere niveau i 2010-2012.

Køn spiller en rolle I Danmark og Finland, hvor mændene er overrepræsenteret i rest- gruppen, mens dette ikke er tilfældet i *Holland, Sverige, Norge og Schweiz, hvor mænd og kvinder ligger på samme niveau.

Oprindelse er en væsentlig parameter. Der er betydelig forskel på de, der er født hen- holdsvis i landet og i udlandet. Andelen af unge i restgruppen er således væsentlig hø- jere blandt unge født i udlandet. Der er ikke tal for Danmark. Den mindste forskel er i Holland, hvor 3,5 % af de unge som er født i Holland er i restgruppen og 5,0 % er de unge født i udlandet. I Norge og Finland er restgruppen blandt de udenlandsk fødte dobbelt så stor som blandt de unge, født i landet. I Sverige og Schweiz er forskellene endnu større.

Blandt de 20-24 årige født i udlandet hænger 10,3 % i restgruppen  her i landet ,og blandt de 25-29 årige født i udlandet ligger 11,7% i restgruppen.Det er væsentligt lavere tal end i de lande* vi almindeligvis sammenligner os med!

 

International desk research om restgruppen ( nov. 2015)  kan læses i pdf. på      https://www.uvm.dk/Service/Publikationer

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Børn taler ikke dansk

Når ikke-vestlige børn er tre år har de kun en tredjedel score af danske børn på ordforråd

Når de er fem år har de ca. det halve ordforråd

I treårsalderen er de ikke-vestlige børns sprogforståelse 1/3 mindre end danske børns, men ved femårsalderen har de indhentet meget og er blot 20 % bagefter.

Ifølge forskningsrapporten “Børns tidlige udvikling og læring” fra august 2016  udarbejdet af Rambøll, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, har børn i alderen tre-fem år med en ikke-vestlig baggrund både et dårligere ordforråd og en ringere sprogforståelse sammenlignet med etnisk danske børn.

En del pædagogiske forskere roser regeringens hensigt om at få flere og yngre børn i daginstitution.

Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gik 84 pct. af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i 2014 i daginstitution.

88 pct. af de etnisk danske børn gik i en kommunal institution.

Jyllandsposten 02.11.16 har en fin grafik af ordforråd & sprogforståelse

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Tålt ophold

Der er kun én kvinde på tålt ophold i Danmark.

De mange mænd har begået narkokriminalitet,drab,voldtægt eller kan være til fare for statens sikkerhed.Der er dømt for vold og vold med døden til følge, foruden eftersøgt for kriminelle handlinger før de ankom her.

 

Godt hver tredje -eller helt præcist 24 ud af 67 personer -har begået kriminalitet i perioden 2011 til 2015, mens de var på tålt ophold. Det fremgår af et svar til Folketingets retsudvalg fra integrationsminister Inger Støjberg (V). ( februar 2016)

For tiden er der 73 personer – 15 på tålt ophold og 58 på kriminel meldepligt – som er forsvundet fra myndighedernes syn.( Ritzau  juni 2016) Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Demografi, seneste, Statistik

Muslimer i Danmark

Ifølge Danmarks Statistik er den muslimske befolkning i Danmark  omkring 284.000 personer. Det svarer til fem procent af den danske befolkning.

Ifølge integrationsminister Inger Støjberg :

55 procent af danske muslimer mener at det bør være forbudt at kritisere religion

64 procent af danske muslimer mener, at ytringsfriheden skal indskrænkes i visse tilfælde. 
Ministeren henviser til en undersøgelse foretaget i 2009 af Capacent Research for DR. Det er den seneste undersøgelse på området, som Inger Støjberg og ministeriet er bekendt med, oplyser hun.

kilde:13. oktober 2016 B.dk

Udgivet i Demografi, Medier og ytringsfrihed, seneste, Statistik

Mere udenlandsk kriminalitet

Udlændinge begår stadig mere kriminalitet her

Fx med falske identiteter

Siden 2009 er antallet af straffelovssigtelser mod kriminelle udlændinge uden fast tilhør til Danmark fordoblet fra 5.802 i 2009 til 12.566  i 2015. 

Oven i disse sigtelser kommer  sagerne med kriminelle udlændinge med permanent ophold. Dømt for socialt bedrageri , vold, tyveri, momssvindel, menneskesmugling og hele resten af  registret af mulige overtrædelser også udenfor straffeloven.

Organiserede, udenlandske og omrejsende kriminelle har for alvor holdt deres indtog i Danmark. De kriminelle bliver mere og mere organiserede og specialiserede, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.
kilde : http://www.b.dk/politiko/udlaendinge-begaar-stadig-mere-kriminalitet-paa-dansk-jord

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Rumænere/romaer, seneste, Statistik

Fertilitet 2015

uddrag fra  publikationen Indvandrere i Danmark 2015 

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015

Indvandrere og efterkommere i hele Danmark udgør 11,6 pct. af befolkningen.

 

Den samlede fertilitet for kvinder med dansk oprindelse er 1.769

Udvalgte herboende etniciteter

Afghanere          2,397

Irakere               2,172

Libanesere        2,525  ( ofte Palæstinensere)

Pakistanere      2,895

Somaliere         3,323

Tyrkere             1,955

Danmarks Statistik har valgt at benytte gennemsnit for femårsperioden fra 2010 til 2014 for at få et bedre talgrundlag til at beregne fertiliteten for indvandrere og efterkommere.

Indvandrere har en lavere samlet fertilitet end kvinder med dansk oprindelse. For indvandrere er den samlede fertilitet 1.659, mens den for efterkommere er 1.819.            Den samlede fertilitet for kvinder med dansk oprindelse er 1.769. Fertiliteten for indvandrere trækker altså den samlede fertilitet ned. Det er dog kun indvandrere med vestlig oprindelse, som har en lavere samlet fertilitet end kvinder med dansk oprindelse, idet ikke-vestlige indvandreres samlede fertilitet er 1.856, mens den for vestlige indvandrere kun er 1.461.

I tabel 1.6 er også vist fertilitetskvotienter og samlet fertilitet for indvandrere fra de ti lande, som i perioden 2010-2014 fødte flest børn i Danmark. Det fremgår, at der er store forskelle fra land til land. Blandt de viste lande har kvinder med somalisk oprindelse den højeste samlede fertilitet med 3.322, mens kvinder med oprindelse i Bosnien-Hercegovina ligger lavest blandt de ikke-vestlige lande med 1.534. Alle øvrige ikke-vestlige lande i tabel 1.6 har en samlet fertilitet, som er lige omkring 2.000 eller højere.

 

 

Fertilitetskvotienter. Gennemsnit for 2010-2014

Læs resten

Udgivet i Demografi, seneste, Statistik