Kriminalitet og etnicitet

Personfarlig kriminalitet er ofte “importeret”

Allerede i 2006 havde de svenske myndigheder adgang til detaljeret dokumentation over hvorledes personligfarlig kriminalitet og etnicitet  hænger sammen.                                                              Man kan kort sige at udlændinge begår kriminalitet af  de samme grunde som svenskere, dog i meget højere grad.
Dertil kommer en ikke lille portion sager ( 17 % ) , som er motiveret i medbragt kultur, som fx æresideologi og kvindesyn.

I de samlede grove straffelovsovertrædelser var kun 17 % af de dømte svenskere

Dr. jur Ann-Christine Hjelm gennemgik alle sager om personfarlig kriminalitet ved Svea Hovrätt  (landsret) for året 2002. Landsrettens område inkluderer bl.a. Stockholm og Uppsala län. Der var i alt 2931 straffesager ved landsretten det år, og samtlige er gennemgået af Hjelm.Undersøgelsen dækker 105 personer som udsattes for grov personfarlig kriminalitet og 103 gerningsmænd, der idømtes mere end to års straf. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Hjelm,Ann-Christine, seneste, Statistik, Sverige

Flere kriminelle fra Østeuropa

Rumænere,  litauere og polakker

9 rumænere fik over 4000 sigtelser

Antallet af sigtelser rejst mod udenlandske kriminelle er mere end fordoblet siden 2009. sigtelserne er blevet hyppigere år for år og der var  12.566 sigtelser i 2015  viser Rigspolitiets analyse.

Stigningen i udenlandske kriminelle bryder med billedet af, at anmeldelser af kriminalitet på andre områder er stagnerende eller faldende.

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg: »Så længe der er så store velstandsforskelle i Europa, vil der være et incitament til at køre ud af sit eget land og begå kriminalitet andre steder. Der kan være mere at hente i de rigere lande, og man må formode, at det her ikke bare er et fænomen, der stopper af sig selv,«

Ifølge Rigspolitiet er det primært kriminelle fra Østeuropa. Rumænere er den langt største gruppe, men også litauere og polakker fylder op i statistikkerne.

I alt var der sidste år 6.394 sigtelser for uberettiget anvendelse af kreditkort og databedrageri. Ud af dem var 5.541 af sigtelserne knyttet til 76 rumænere – og af de 76 rumænere stod 9 alene for 4.716 sigtelser, viser Rigspolitiets strategiske analyse.

kilder :  Politiko 16.10.16 ;  12.10.16  b.dk

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Rumænere/romaer, seneste

Migranter er en ressource

Mindreårige egyptere er nu også “bådflygtninge”

Lande som Marokko, Tunis, Libyen og Ægypten kan lukke fattigdoms-migranter gennem deres lande og oversvømme Europa, hvis altså ikke EU betaler dem for at lade være

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog

Strømmen af migranter er blevet en  handelsvare på linie med olie. Noget for noget, så landene op til Middelhavet kan vælge at holde de fattige masser tilbage, hvis de betales for det. Hans Lucht forsker hos DIIS med udokumenteret migration som speciale antager at migrationen fra Afrika i de nærmeste år  vil stige for senere at dale, idet mange ønsker retur-migration. Men de vil gerne have et europæisk statsborgerskab, så de kan rejse frem og tilbage.

Ønsket for mange er altså en cirkulær migration. Ligesom vi også hørte de tyrkiske, marokkanske og pakistanske fremmedarbejdere til Danmark fremføre ønsket om at “spare op og rejse hjem” da de kom i 1960’erne og 70’erne. Hvilket de dog ikke har udført i nævneværdig grad.Ingen i Europa tror mere på myten om gæstearbejdere, for erfaringen viser at de sætter sig fast som indvandrere.Samtidig kan Danmark ikke komme af med 40% af de afviste asylansøgere.

“Sandsynligvis dør ligeså mange i ørkenen, som på havet”, fortæller han. Alligevel sætter mange deres liv på spil. “Der er en stigende tendens til at flere mennesker tager denne højrisiko rejse over Sahara til Libyen”.De føler at rejsen med sejladsen er den eneste måde, de kan opnå det liv det gerne vil have.Lucht siger, at det er et paradox at sætte sit liv på spil for at opnå kontrol med det! Det er der andre dårligt analyserende mennesker som fx  anorektikere der også gør.

Lucht vurderer også at fx Marokko kan opleve sig snydt med den “magre” aftale de fik med Spanien ( i nullerne), nu når  tyrkerne oveni et pengebeløb tildeles visumfrihed til EU pr.1 nov. 2016.

Pr. 19 okt. er tallene som følger for 2016: Læs resten

Udgivet i Damgaard, Kirsten, Demografi, Flygtninge, seneste, Statistik

Muslimske fundamentalister i Vesten

Flertal for at alle bekender sig til islam

Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) udgav i foråret 2014 en rapport med titlen »Religiöser Fundamentalismus«, der også via internettet er tilgængelig på engelsk under webadressen: www.wzb.eu . Forfatteren er Ruud Koopmans, professor ved Humboldt Universität i Berlin og  en velanskrevet videnskabsmand.

Koopmans bygger sine undersøgelser og konklusioner på svar fra i alt 9.000 muslimer med tyrkisk eller marokkansk immigrationsbaggrund bosat i Belgien, Frankrig, Holland, Sverige, Tyskland og Østrig og det samme antal svar fra kristne indbyggere i disse seks europæiske lande.

Det overordnede resultat er, at 73 procent af de adspurgte muslimer anser religiøse love for at være vigtigere end det lands love, som de bor i, og 60 procent kræver, at alle indbyggere bør bekende sig til islam. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Politik / Lovgivning

Terrorbekæmpelse

Antropolog Martine Zeuthen har sammen med andre udviklet en analysemodel for terrorbekæmpelse.En af vanskelighederne er at måle om det præventive arbejde hjælper.

Tidligere på året publicerede en kollega, Dr. James Khalil, og Matine Zeuthen deres konklusioner i en rapport for den engelske tænketank RUSI. Her diskuterer de design og evaluering af programmer, der har som formål at forebygge voldelig ekstremisme og de-radikalisering.

https:// rusi.org/ publication/ whitehallreports/ countering-violent-extremismand-risk-reduction-guide-programmedesign. Martine Zeuthen er antropolog, bosat i Kenya, hvor hun for tænketanken RUSI leder det EU-finansierede program Strengthening Resilience to Violence and Extremism (STRIVE) på Afrikas Horn.

I en kronik Kend din  terror eller hold dig væk i Udvikling nr.5  2016  bringer Zeuthen en opsummering af deres konklusioner og anbefalinger.

Fra denne kronik bringer vi et lille afsnit fra analysedelen, og anbefaler at læse hele rapporten.

AT FORSTÅ VOLDELIG EKSTREMISME

I en verden, hvor terrorisme fylder så meget i den offentlige debat og i vores bevidsthed, er det klart, at mange går og grubler over årsagen til, at nogle vælger at tage del i en så grusom form for vold. Det er meget begrænset, hvad der findes af empirisk materiale, som kan hjælpe os med at forstå terrorismen og volden bedre. Årsagen er naturligvis, at det er et særdeles vanskeligt felt at studere, samt at vores dataindsamlingsmetoder er udfordrede, ikke mindst fordi emnet er så sensitivt.

Hvis man måler ekstremisme, hvad måler man så egentlig? Hvordan identificerer man, hvem der er i risiko, og så videre? Ved at trække på vores praktiske erfaringer forsøger vi at bringe debatten et skridt fremad. Et meget vigtigt aspekt er naturligvis at forsøge at forstå, hvad der kan være med til at drive voldelig ekstremisme frem, samt at forstå den sammenhæng, volden udøves i.

Det er svært helt præcis at afgøre, hvad der gør en person villig til at bruge vold til at udtrykke hans eller hendes religiøse og politiske ideologi.

Derfor har vi i stedet foreslået at undersøge denne proces ved at indtænke følgende faktorer: Læs resten

Udgivet i seneste, Terror, Videnskabsteori

Metaplanet

http://www.garnisonskirken.dk/index.php?page=herrens-mark

“Herrens Mark” er et tidsskrift, som udgives af Garnisons sogns menighedsråd, og som redigeres af sognepræst Claus Oldenburg.  Temaerne er spændet mellem religion, politik, krig og marked. Tidsskrifterne uddeles til husstandene i Garnisons sogn, til dagspressen samt til en række offentlige myndigheder, styrelser og institutioner. Tidsskriftet kan i øvrigt rekvireres gratis på kirkekontoret – mod betaling af porto.

De udgivne numre kan ses som en bladrebog ved at klikke ovenfor

Herrens Mark – Nr. 9 – Viljens frihed

Herrens Mark – Nr. 8 – Åndsmagt
At være båret af Ånd lyder godt. Men megen magt i denne verden er netop Åndsbåren. For
vel har magten et fysisk udtryk, men den har unægtelig også en åndelig
dimension. Den kredser vi om i dette nummer af Herrens Mark.

Herrens Mark – Nr. 7 – Menneskerettigheder
Menneskerettighederne placerer sig et sted mellem religion og politik. Religion fordi de af mange
opleves som universelle og evigt gyldige, og de dermed får en guddommelig status. Politik fordi de af nok så mange opfattes som et moralsk-politisk instrument af juridisk karakter, og så bliver de meget jordnære. Emnet belyses ud fra historiske, juridiske, teologiske og antropologiske vinkler.

Herrens Mark -Nr. 6 – Ekstremisme
Begrebet ‘ekstremisme’ er i de sidste mange år af gode grunde blevet heftigt diskuteret og omtalt i medierne. Den måde, man bruger ordet på, synes at dække alt mellem fysisk vold og psykisk overophedning. I Herrens Mark nr. 6 har vi valgt at spørge en række fagfolk om, hvad begrebet måtte dække ud fra en strengt ‘faglig’ vinkel i håbet om at kunne give den offentlige debat et tilskud af almindelig nøgternhed. Hvad er ‘ekstremisme’ ud fra en politologisk, en psykiatrisk, en historisk, en teologisk og en juridisk vinkel? Læs resten

Udgivet i Litteratur, seneste

Polygami – muslimer med flere koner

En lille britisk undersøgelse  fra 2014 viser at en del muslimske kvinder lever i ægteskaber med 2-3-4 koner

“Ægteskab” er her ikke altid et officielt anerkendt ægteskab, men ofte et islamisk indgået ægteskab (nikah*) uden officiel registrering.

Det er værd at bemærke at Storbritannien mangler et centralt personregister. Så for at få fx gratis lægehjælp skal man selv registrere sig. Den manglende centrale registrering er bl.a. en af årsagerne til at mange migranter ønsker ophold i Storbritannien. Personen kan fx ikke så let findes og udvises, når opholdsgrundlaget ophører. Og det er lettere at lave andre fiflerier, der ikke følger reglerne.

Der findes også midlertidige islamiske ægteskaber (mut’a*) indgået mundtligt og privat.

I Danmark udførte religionsforsker ph.d. Tina Maegaard  undersøgelsen “At være muslimsk kvinde i Danmark”- baggrundsundersøgelse om muslimske kvinders ligestilling (2009) for Velfærdsministeriet (ved Maïa Consult), hvori det også fremgår at muslimske kvinder i Danmark, herunder konvertitter, accepterer polygame forhold, og at en del i praksis lever i forhold med én mand og flere kvinder. Rapporten har ikke nogen optælling eller konklusion på emnet, som egentlig ikke var en del af undersøgelses-grundlaget.Polygami kom alligevel til at indgå, fordi en del af de interviewede spontant begyndte at tale om oplevelser med flerkoneri. Læs resten

Udgivet i Adfærd, norm og kriminalitet, Køn, seneste, Ægteskab / skilsmisse

Asyl-turisme

Irakere dropper asyl og vender hjem                                                       De får ikke nok i økonomiske ydelser, synes de.

Ifølge en talsmand for det irakiske udenrigsministerium venter i tusindvis af irakere på at få rejsepapirer, så de kan vende tilbage. Alene i november 2015 vendte knap 800 irakere hjem fra Europa. FN anslår, at cirka 80.000 irakere er rejst til Europa i 2015.

Kilde Washington Post.

Sidste år droppede 177 irakere deres asylansøgning i Sverige og rejste hjem. I år er det tal vokset til 2600 indtil okt. 2016.

Der er ikke tilsvarende tal for Danmark, men ifølge Dansk Flygtningehjælp rejste 8 irakere hjem 2015.

kilde http://denkorteavis.dk/2016/sudat-og-hans-familie-fra-irak-sagde-at-at-de-var-flygtninge-men-sa-blev-det-afsloret-at-de-kom-af-okonomiske-grunde/

Udgivet i Flygtninge, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi

Restgruppen – uddannelse og job

Restgruppen i SNÆVER forstand (Early School Leavers)               er 4,1 % i Danmark.

Andelen er mindst i Schweiz (2,4 %) efterfulgt af Norge (3,2 %)  og Holland (3,7 %).

Over tid har der ikke været væsentlige forskydninger landene i mellem, men de unge i Danmark blev forholdsvis hårdt ramt af den økonomiske krise, idet restgruppens stør- relse steg til et højere niveau i 2010-2012.

Køn spiller en rolle I Danmark og Finland, hvor mændene er overrepræsenteret i rest- gruppen, mens dette ikke er tilfældet i *Holland, Sverige, Norge og Schweiz, hvor mænd og kvinder ligger på samme niveau.

Oprindelse er en væsentlig parameter. Der er betydelig forskel på de, der er født hen- holdsvis i landet og i udlandet. Andelen af unge i restgruppen er således væsentlig hø- jere blandt unge født i udlandet. Der er ikke tal for Danmark. Den mindste forskel er i Holland, hvor 3,5 % af de unge som er født i Holland er i restgruppen og 5,0 % er de unge født i udlandet. I Norge og Finland er restgruppen blandt de udenlandsk fødte dobbelt så stor som blandt de unge, født i landet. I Sverige og Schweiz er forskellene endnu større.

Blandt de 20-24 årige født i udlandet hænger 10,3 % i restgruppen  her i landet ,og blandt de 25-29 årige født i udlandet ligger 11,7% i restgruppen.Det er væsentligt lavere tal end i de lande* vi almindeligvis sammenligner os med!

 

International desk research om restgruppen ( nov. 2015)  kan læses i pdf. på      https://www.uvm.dk/Service/Publikationer

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik

Børn taler ikke dansk

Når ikke-vestlige børn er tre år har de kun en tredjedel score af danske børn på ordforråd

Når de er fem år har de ca. det halve ordforråd

I treårsalderen er de ikke-vestlige børns sprogforståelse 1/3 mindre end danske børns, men ved femårsalderen har de indhentet meget og er blot 20 % bagefter.

Ifølge forskningsrapporten “Børns tidlige udvikling og læring” fra august 2016  udarbejdet af Rambøll, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, har børn i alderen tre-fem år med en ikke-vestlig baggrund både et dårligere ordforråd og en ringere sprogforståelse sammenlignet med etnisk danske børn.

En del pædagogiske forskere roser regeringens hensigt om at få flere og yngre børn i daginstitution.

Ifølge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gik 84 pct. af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere i 2014 i daginstitution.

88 pct. af de etnisk danske børn gik i en kommunal institution.

Jyllandsposten 02.11.16 har en fin grafik af ordforråd & sprogforståelse

Udgivet i Pædagogik / Sprog / Opdragelse, seneste, Statistik