Udlændingene i valgkampen

To estimerede forskere, med speciale i demografi, præsenterer hvorledes Danmark  vil gå ned ad bakke takket være den indvandring landet har modtaget.

“De nye vandringsstrømme kommer altså til os i en situation, hvor vi under alle omstændigheder for længst har passeret maksimum for, hvor mange borgere fra underudviklede lande, vi kan modtage uden alvorlig skade på velfærden for den befolkning, som er født her, eller som tidligere er indvandret til Danmark”

De ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres svage integration på arbejdsmarkedet betyder naturligvis også, at de modtager væsentligt større beløb for eksempel som dagpenge, kontanthjælp og førtidspension, end de selv betaler i skat.

Det reducerer den øvrige befolknings muligheder for offentligt velfærd.

Et af de forhold, som har størst betydning for Danmarks og det øvrige Europas fremtid, og som ikke har spillet nogen rolle overhovedet i den danske valgkamp, er den såkaldte »demografiske transition«, altså landenes overgang fra et højt til et lavt fødsels-og dødelighedsniveau.

Denne overgang til en beskeden eller ligefrem negativ befolkningstilvækst er blevet gennemført først i de rige lande, og den er langt på vej i Latinamerika og Asien.

Men i Afrika og i dele af Mellemøsten ser situationen helt anderledes ud. Her har udbredelsen af den vestlige medicinske teknologi ganske vist reduceret dødeligheden meget, men det overses hyppigt, at fødselsniveauet stadig er meget højt. Det skyldes for det første, at man endnu kun i begrænset omfang er kommet ind i en økonomisk og social udvikling, som kunne føre til kvindefrigørelse og nye normer for kvindens fertilitetsadfærd. For det andet har især Afrika det alvorlige problem, at 40 procent af befolkningen er under 15 år. Disse mange unge kvinder vil jo nu rykke ind i de fødedygtige aldre, hvorved fødselstallene længe vil forblive høje.

Afrikas befolkning er i dag dobbelt så stor som EU` s stagnerende befolkning, men om blot 35 år vil Afrikas folketal være blevet fem gange større end indbyggerantallet i EU til den tid.

Denne voldsomme demografiske vækst, og de beskedne økonomiske og sociale forbedringer i Afrika og i dele af Mellemøsten, vil naturligvis fremkalde det stærke ønske om at udvandre til det forjættede Europa, som vi allerede har set starten på, senest i mediernes omtaler af de såkaldte bådflygtninge på Middelhavet.

Det problematiske ved at betragte mange af disse emigranter som flygtninge, er i øvrigt de seneste dage blevet grundigt beskrevet i en længere analyse i det seriøse dagblad Wall Street Journal (12. juni). Dagbladet valgte at beskæftige sig med det land, som i årets første tre måneder leverede de fleste nyankomne indvandrere over havet til Italien, nemlig Senegal i Vestafrika.Senegal har gennem flere tiår haft et rimeligt velfungerende demokrati.Landets pæne økonomiske vækst, og store pengeoverførsler fra tidligere udvandrede, har ikke blot øget levestandarden generelt, men har også forsynet mange husholdninger med fjernsyn og mobiltelefoner, og derfor med et førstehåndskendskab til levestandarden i Europa. Det får så ifølge landets emigrationsminister mange unge til at begive sig ud på den kostbare og livsfarlige rute mod smuglerbådene i Libyen: »Ikke fordi de unge ikke har noget, men fordi de vil have noget bedre, og noget mere.«

 

Den internationale demografiske udvikling generelt peger altså entydigt på, at den voldsomme stigning i vandringerne af ikke-vestlige indvandrere mod Danmark fra de ikke-vestlige lande vil fortsætte.

I SR-regeringens tid, hvor vores udlændingepolitik samtidig er blevet markant lempet, har det årlige antal nye indvandrere fra de ikke-vestlige lande gennemsnitligt ligget omkring 50 pct. over niveauet under de forudgående borgerlige regeringer (Nyt fra Danmarks Statistik 10.02.2015).

Det er derfor af betydelig interesse, at Danmarks Statistik netop har offentliggjort nye tal for integrationen af de indvandrere fra ikke-vestlige lande (Statistikbanken). Tallene er beregnet efter en ny og forbedret teknik, og de dækker perioden fra og med 2008 til og med 2013. For disse seks år kan man aflæse beskæftigelsesfrekvenserne efter personernes herkomst, så man får et præcist mål for, hvor godt det danske samfund har været i stand til at integrere disse nye medborgere på vort arbejdsmarked.

Ville man kalde talserien for en katastrofe, skulle det være, fordi talserien er udtryk for en katastrofe. I 2008 var efter de nye tal 77.9 pct. af persongruppen med dansk oprindelse beskæftiget, mod kun 54.6 pct. for indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Efterslæbet var altså dengang på 23.3 procentpoint. I 2013 var efterslæbet i beskæftigelse øget til 26.1 procentpoint. Integrationen går altså dårligere og dårligere.

De laveste beskæftigelsesfrekvenser overhovedet finder Danmarks Statistik for indvandrere fra Libanon, det vil sige overvejende palæstinensere, fra Somalia, og netop fra det Syrien, som lige nu præger vores udlændingedebat så stærkt.[altså hos muslimer,red.]

Et seriøst og omfattende analysearbejde i centraladministrationen nåede i sin første rapport i 2010 frem til, at der var tale om af størrelsesordenen mindst 16 mia. kr. Med den foreliggende teknik havde man ikke kunnet inddrage en del ret betydelige udgiftsposter, og udvalget ville nu i sit fortsatte arbejde forbedre analyserne. Imidlertid standsede SR-regeringen ved sin tiltræden håndfast dette arbejde i centraladministrationen.

Og selv en tilbagerulning af vores udlændingepolitik til situationen før SR-regeringen vil, som det fremgår af tallene, ikke gøre situationen for det danske velfærdssamfund holdbar.

***

Respublica anbefaler at læse hele artiklen

Udlændingene i valgkampen  af Poul Christian Matthiessen Professor, dr. polit., og Gunnar Viby Mogensen  dr. phil.  Berlingske Tidende 16.06.2015

***

Professor Helmuth Nyborg har beskæftiget sig med et andet demografisk aspekt,nemlig fordelingen af gennemsnitlig intelligens (g-faktor) på befolkningsgrupper. Feltet kaldes Intelligent Demografi. Hans undersøgelser viser, at Danmark har modtaget flest flygtninge og indvandrere fra lav-intelligens områder.Det får betydning for både vor økonomi og demokratiske styreform .”Vi har sat evolutionen i backgear” siger Nyborg. Det betegnes Double Reverse Darwinian Selection  i følge med vor egen etniske gruppes faldende fertilitet. Helmuth Nyborg publicerer en ny artikel om Intelligent Demografi relateret til danske forhold medio juli 2015.

***

Et tilliggende forskningsområde er  Sikkerhedsdemografi

Dette indlæg blev udgivet i Matthiessen,Poul Christian, Mogensen,Gunnar Viby, seneste, Statistik, Velfærd / Offentlig økonomi. Bogmærk permalinket.